RODO
 
RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanym „RODO”) informujemy:

1.        Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Medical Network Marek Woynarowski, Jarosław Kierkuś  Spółka jawnaul. Płowiecka 103,04-501 Warszawa. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it lub pisemnie na adres siedziby administratora;

2.       Cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych, odpowiednio:

a.       udzielona zgoda -  art. 6, punkt 1, lit. a) ww. Rozporządzenia

b.        umowa -  art. 6, punkt 1  lit. b) ww. Rozporządzenia

c.        obowiązek prawny ciążący na ADO - art. 6, punkt 1  lit. c) ww. Rozporządzenia

d.       prawnie uzasadniony interes realizowany przez ADO lub przez stronę trzecią - art. 6, punkt 1  lit. f) ww. Rozporządzenia;

3.        Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu  Administratora.

4.        Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą za pośrednictwem środków komunikacji tradycyjnej oraz elektronicznej;

5.        Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji określonego wymienionego w punkcie 3 celu do którego zostały zebrane z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach, w tym archiwalnych;

6.       W związku z przetwarzaniem Pani/Pan danych osobowych, przysługują Pani/Pan następujące prawa:

a.       prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b.        prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

c.        prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do ich usunięcia,

d.        prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Należy wówczas skontaktować się z Administratorem poprzez adres email This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it lub pisemnie na adres siedziby administratora.

e.       prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

7.       Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu do jakiego zostały zebrane. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości nawiązania z Panią /Panem współpracy;

8.        Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu;

9.        Pani/Pana dane osobowe przekazywane Med.-net mogą być dostępne dla podmiotów powiązanych, sprzedawców, agentów i/lub dostawców Sponsora z którym Med.-net podejmie współpracę celem realizacji badania klinicznego lub nieinterwencyjnego w innych krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (obejmującym Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię), w których mogą nie funkcjonować takie same przepisy o ochronie danych jak w kraju Pani/Pana siedziby. Wówczas transfer Pani/Pana danych będzie możliwy wyłącznie w zakresie na jaki pozwalać nam będzie prawo.

 
Medical Network Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, ul. Płowiecka 103, 04-501 Warszawa
tel.: +48 504 042 094
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie.
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS 0001060188, NIP 113-22-47-086