Career
 

Firma Medical Network Sp. z o.o istnieje na rynku od 21 lat oferując usługi w zakresie pełnej obsługi badań klinicznych (przygotowanie badań, monitoring, data management).

 

Asystent w Dziale Badań Klinicznych 

 

Miejsce pracy: Warszawa

 

Ogólny zakres obowiązków:

·               Prowadzenie dokumentacji śledzącej przebieg badania 

·               Bieżąca kontrola nad korespondencją mailową

·               Utrzymywanie komunikacji z klientem i ośrodkiem badawczym

·               Tłumaczenie dokumentów związanych z monitorowaniem projektów

·               Obsługa sprzętu biurowego

·               Prowadzenie pełnej dokumentacji badań

·               Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z kontrahentami

·       Przekazywanie informacji na temat. badań przełożonym w celu zapewnienia zgodności działań związanych z zarządzaniem ośrodkami, wykonywania protokołu oraz dokumentacji z wytycznymi badania  

·               Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z kontrahentami

·               Organizacja spotkań służbowych

·               Prowadzenie kalendarza spotkań

·               Organizacja podróży służbowych

 

Wymagania:

·         Wykształcenie wyższe medyczne lub pokrewne preferowane

·         Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

·         Obsługa komputera i internetu

·         Bardzo dobra znajomość pakietu Ms Office w szczególności Excela

·         Prawo jazdy kat. B

·         Umiejętność pracy w zespole

·         Umiejętności planowania i organizacji

·         Umiejętność realizacji równoległych zadań

·         Nastawienie na osiąganie celów zarówno jakościowych jak i ilościowych

·         Kreatywne podejście do rozwiązywania problemów

·         Podzielność uwagi

·         Dokładność

·         Umiejętność ustalania priorytetów

·         Odpowiedzialność

·         Zdolność analitycznego myślenia

·         Umiejętność pracy pod presją czasu

·         Wysoka kultura osobista

 

Naszym pracownikom oferujemy:

·         Możliwości rozwoju zawodowego w stabilnej firmie 

 

·        Sympatyczną atmosferę pracy

 

·        Wynagrodzenie zgodne z kwalifikacjami kandydata

 

Osoby zainteresowane proszę o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres mailowy: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

 

W tytule maila prosimy o umieszczenie: Ogłoszenie CTA/2023

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Medical Network Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu rekrutacji.”

 

W przypadku zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną prosimy o zabranie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia. 

 


Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanym „RODO”) informujemy:

             

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Medical Network Sp. z o.o

ul. Płowiecka 103

04-501 Warszawa

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it lub pisemnie na adres siedziby administratora;

2.       Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko wskazane w ogłoszeniu;

3.       Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy.

4.       Mają Państwo prawo do

a.       dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b.       sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c.        ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d.       usunięcia danych osobowych;

e.       wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

5.       Podstawa prawna przetwarzania danych:

a.       Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.12.2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. z 19 grudnia 2018, poz. 2369).;

b.       art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

c.        art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO

6.       Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

7.       Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne;

8.       Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie;

9.     Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa
w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie;

10.  Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 
Medical Network Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, ul. Płowiecka 103, 04-501 Warszawa
tel.: +48 504 042 094
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie.
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS 0001060188, NIP 113-22-47-086